воскресенье, 30 октября 2016 г.

Tallinna laagripäevade planeerimine

Projektimeeskonna arutelud ja tegevus:

 • pakkumiste võtmine laagrite korraldamiseks
 • partnerite veebinarid
 • kokkulepete tegemine perekondadega, teavitamine
 • töötubadeks ettevalmistused ja harjutamine - õpilased kui ka õpetajad
 • kultuurilise õhtu eeskavade harjutamine
 • ajakava planeerimine

пятница, 21 октября 2016 г.

Neljas päev

21.10 Pärnu Tammsaare kool

Teemad: 
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;
 • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
 • Projekti I osa tegevuste kokkutõmbamine - mida õppisime? (kõik koos)
Projekti pildid - koond

четверг, 20 октября 2016 г.

Youtuberi õpetused

Kuidas teha paremaid videoid:
• Ole sina ise! Naerata! Ka nalja võib teha
• Jutusta oma klippidega lugu! Lool on sissejuhatus, algus, keskosa ja lõpp. 

• Püüa püsida teemas, ära ürita ühe klipiga tervet maailma ümber jutustada (tee parem mitu klippi).
• Vaata aegajalt filmides kaamerasse, sellega lood sideme vaatajaga, aga ära prõnitse!
• Hoia telefoni käes horisontaalis ja enda silmade kõrgusel, enlikepp (selfi-stick võib olla abiks)
• Püüa filmida nii, et käsi ei värise
• Ära kata kaamera mikrofoni käega
• Kasuta ära valgust (nägu ei peaks jääma varju, vaid hoopis valguse poole). Toas filmides pane tuled põlema.
• Pigem tee palju lühemaid klippe kui üks pikk ja lohisev
• Parema kvaliteedi saad, kui filmid tagumise kaameraga, mitte endapoolsega, aga see nõuab harjutamist, sest sa ei näe, mida filmid.
•Ära kasuta Zoomi, sest sellega läheb kvaliteet alla, kui vaja, mine ise lähemale
• Huvitavad nurgad perspektiivis on linnu kui ka konna oma (kõik ei pea olema silmade kõrgusel)! Kasuta erinevaid plaane: detailvaatest üldvaateni.
• Kui oskad, siis töötle videot (muuda tausta, lõika ja miksi klippe, kasuta taustamuusikat)
• Võid teha mitu võtet, küll üks ikka välja tuleb!
• Ja lõpuks: jaga oma tehtud ka teistega!

Kolmas päev

20.10 Pärnu Vanalinna kool/Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:
 • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
 • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
 • keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
 • Filmiprojekti töötuba - kuidas planeerida filmi tegemist (Pelgulinna ja Pärnu Vanalinna K) • Filmide tegemine, töö gruppides (Pärnu rannapargis, kui ilm võimaldab)
 • Filmide viimistlemine ja töötlemine (Pärnu Tammsaare kool)
 • Filmiõhtu ja teemade tutvustamine (Tammsaare K/Pelgulinna G)
 • Õhtused arutelud (Pelgulinna G ja Ehte HG)

Videod:  https://padlet.com/dianaveskimgi/youtuber

Projekti pildid - koond

среда, 19 октября 2016 г.

Ozobot ja Beebot õpetused

Teine päev

19.10 Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:

 • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
 • Progetiigri õpituba, osaleme CodeWeek-il (Ehte HG) • Õuesõppe töötuba, tutvumine linnaga (koostöö Pärnu Kuninga tänava kooliga)

 • Interneti ohutuse töötuba (Targalt Internetis)

 • Õhtused arutelud (Pelgulinna G ja Ehte HG)


Projekti pildid - koond

вторник, 18 октября 2016 г.

Esimene päev

18:10 Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:

 • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
 • teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
 •  tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
 • väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

 • Pärnu muuseumi töötoad
 • Sotsialiseerivad tutvumismängud (Pelgulinna G)


 • Keeleõppe töötuba (Tammsaare K)
Toimus keeleõppe mäng - 24 küsimust, rühmades - pildid, eesti/inglise/vene keeles.  Hommikul õppisime juurde uusi sõnu. Valitud keeled: eesti, vene, inglise, saksa, hispaania, prantsuse, soome, rootsi ja jaapani.

 • Jalutuskäik õhtuses linnas - valgusshow
 • Lauamängude õhtu (Pelgulinna G ja Ehte HG)
 • Ööbimine koolis


Projekti pildid - koond