четверг, 20 октября 2016 г.

Kolmas päev

20.10 Pärnu Vanalinna kool/Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:
  • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
  • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
  • keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele;
  • Filmiprojekti töötuba - kuidas planeerida filmi tegemist (Pelgulinna ja Pärnu Vanalinna K)  • Filmide tegemine, töö gruppides (Pärnu rannapargis, kui ilm võimaldab)
  • Filmide viimistlemine ja töötlemine (Pärnu Tammsaare kool)
  • Filmiõhtu ja teemade tutvustamine (Tammsaare K/Pelgulinna G)
  • Õhtused arutelud (Pelgulinna G ja Ehte HG)

Videod:  https://padlet.com/dianaveskimgi/youtuber

Projekti pildid - koond

Комментариев нет:

Отправить комментарий