среда, 19 октября 2016 г.

Teine päev

19.10 Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:

  • tehnoloogia ja innovatsioon – taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas;
  • elukestev õpe ja karjääri planeerimine – taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas tegema mõistlikke kutsevalikuid;
  • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus – taotletakse õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks, kes mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja mehhanisme ning kodanikualgatuse tähtsust, tunneb end ühiskonnaliikmena ning toetub oma tegevuses riigi kultuurilistele traditsioonidele ja arengusuundadele;
  • Progetiigri õpituba, osaleme CodeWeek-il (Ehte HG)  • Õuesõppe töötuba, tutvumine linnaga (koostöö Pärnu Kuninga tänava kooliga)

  • Interneti ohutuse töötuba (Targalt Internetis)

  • Õhtused arutelud (Pelgulinna G ja Ehte HG)


Projekti pildid - koond

Комментариев нет:

Отправить комментарий