вторник, 18 октября 2016 г.

Esimene päev

18:10 Pärnu Tammsaare kool

Päeva teemad:

  • kultuuriline identiteet – taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja kultuurilist mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis;
  • teabekeskkond – taotletakse õpilase kujunemist teabeteadlikuks inimeseks, kes tajub ja teadvustab ümbritsevat teabekeskkonda, suudab seda kriitiliselt analüüsida ning toimida selles oma eesmärkide ja ühiskonnas omaksvõetud kommunikatsioonieetika järgi;
  •  tervis ja ohutus – taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele;
  • väärtused ja kõlblus – taotletakse õpilase kujunemist kõlbeliselt arenenud inimeseks, kes tunneb ühiskonnas üldtunnustatud väärtusi ja kõlbluspõhimõtteid, järgib neid koolis ja väljaspool kooli, ei jää ükskõikseks, kui neid eiratakse, ning sekkub vajaduse korral oma võimaluste piires.

  • Pärnu muuseumi töötoad
  • Sotsialiseerivad tutvumismängud (Pelgulinna G)


  • Keeleõppe töötuba (Tammsaare K)
Toimus keeleõppe mäng - 24 küsimust, rühmades - pildid, eesti/inglise/vene keeles.  Hommikul õppisime juurde uusi sõnu. Valitud keeled: eesti, vene, inglise, saksa, hispaania, prantsuse, soome, rootsi ja jaapani.

  • Jalutuskäik õhtuses linnas - valgusshow
  • Lauamängude õhtu (Pelgulinna G ja Ehte HG)
  • Ööbimine koolis


Projekti pildid - koond

Комментариев нет:

Отправить комментарий