среда, 23 ноября 2016 г.

Kultuuriõhtu - sõprusõhtu

Kultuuriõhtu on üks tore õhtu, kus iga kool oli ette valmistanud mitu eeskava.

Ehte Huminataargümnaasium etendas etenduse Naeris; Pärnu Vanalinna põhikool tutvustas oma kooli vahva digilauluga ja tantsuga; Pelgulinna Gümnaasium esitles viiulikunsti, mustkunsti ja tantsu; Pärnu Tammsaare kool tutvustas oma kooli läbi numbrite ning pani kõiki õppima vene rahvustantsu.

Kultuuriõhtule järgnes erinevate maade (Eesti ja Ameerika) rahvatantsude ja mängude õppimine tantsuõpetaja käe all. Samuti viid läbi muusikaviktoriin ning ühise kokkamise tulemuse degusteerimine.

Õhtu edendedes vaadati filme, mängi lauamänge ning tutvuti ka öise Põhja-Tallinnaga.

Pädevused:

  • kultuuri- ja väärtuspädevus – suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma väärtushinnanguid;
  • sotsiaalne ja kodanikupädevus - austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
  • suhtluspädevus – suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;
  • ettevõtlikkuspädevus - korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele

Комментариев нет:

Отправить комментарий