среда, 23 ноября 2016 г.

Orienteerumine Tallinna vanalinnas

Peale muuseumitube toimus QR koodidega orienteerumine vanalinnas.

Eesmärgiks oli üksteist abistada ja õppida tundma linna. Nii Pärnus kui ka Tallinnas õpiti orienteerumise läbiviimiseks erinevaid äppe, mida teha kui oled eksinud, kuidas lahendada erinevaid nutikaid ülesandeid. Mõlema linna õpilased aitasid üksteist ja arvestasid üksteisega, tutvustati erinevaid kohti ja jagati kogemusi. Õpiti ka sellest, et mida teha siis kui ei Tallinna ega Pärnu õpilased ei tunne Tallinna vanalinna, kuidas küsida abi ja leida õige tee.

Pädevused:

  • kultuuri- ja väärtuspädevus - tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega;
  • sotsiaalne ja kodanikupädevus - austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel;
  • enesemääratluspädevus – suutlikkus mõista ja hinnata iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi; analüüsida oma käitumist erinevates olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada suhtlemisprobleeme;
  • õpipädevus - suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;
  • digipädevus – suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades


Siit leiab mängu küsimused:


Kaart:


Ja natuke ka pilte.

Osa pilte ja tegevusi laeti üles ka FB kogukonda, mis selleks sai loodud, et koguda õpilastelt kokku pildid: https://www.facebook.com/groups/loiming2016/

Комментариев нет:

Отправить комментарий