среда, 23 ноября 2016 г.

Töötoad kunstist ja söögitegemisest

Pelgulinna Gümnaasiumis toimusid erinevad töötoad.
Kõige põnevam loomulikult oli ühiskokkamise kunst.

Lähemalt ühiskokkamisest:
Valmistati erinevaid võileibu ja küpsisetorte. Saadi abi õpetajatelt kui ka kokatädidelt. Kokkamine ja kokaks saamine on kindlasti üks huvitav karjäärivalik, kui ka igapäevane vajalik oskus, et oma eluga edukamalt hakkama saada. Tegevuse käigus arenevad sotsiaalsed oskused, teineteisega arvestamine, vastutuse võtmine, lepitakse kokku toimimise mehhanismid kui ka õpitakse toiduvalmistamise hügieeni ning lõpp-produkti kaunistamist ja esitlemist.

Sai arutletud ka pere-eelarve teemal, et kui sellist asja kodus teha näiteks sünnipäevaks, et mida on vaja osta ja palju see võiks maksta.

Pädevused:

  • kultuuri- ja väärtuspädevus  - väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt;
  • sotsiaalne ja kodanikupädevus -  teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides; aktsepteerida inimeste ja nende väärtushinnangute erinevusi ning arvestada neid suhtlemisel:
  • õpipädevus - kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga;
  • suhtluspädevus -  suutlikkus ennast selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendada nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, arvestades olukordi ja mõistes suhtluspartnereid ning suhtlemise turvalisust; ennast esitleda, oma seisukohti esitada ja põhjendada;
  • ettevõtlikkuspädevus - korraldada ühistegevusi ja neist osa võtta, näidata algatusvõimet ja vastutada tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele


Aga ka trükkimine oli põnev, kuid väga keeruline:)
Sinna pääsesid ainult valitud.
Комментариев нет:

Отправить комментарий