среда, 23 ноября 2016 г.

Tallinna muuseumite töötoad

Muuseumite töötoad viisid meie koole nii Kiek in de Kök kui ka Paksu Magrgareeta meremuuseumisse.

Muuseumite külastamise eesmärgiks nii Pärnus kui Tallinnas oli võrrelda erinevaid linnu, kuidas on kaitseehitised, müürid ja ajalugu säilinud mõlemas linnas. Õppida tundma, kuidas lähiriigid ja nende tegevus ajalooliselt on Eesti teket ja meie maal elavaid inimesi mõjutanud.

Kiek in de Kök toimusid jalutuskäik tornis ja õhuhäire http://linnamuuseum.ee/kok/haridusprogrammid/
Meremuuseumis aga Viikingiaja Aarded Eestis http://meremuuseum.ee/paks-margareeta/ekskursioonid/viikingiaja-aarded-eestist/

Pädevused:

  • kultuuri- ja väärtuspädevus  - tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust;
  • sotsiaalne ja kodanikupädevus - teada ja järgida ühiskondlikke väärtusi ja norme; austada erinevate keskkondade reegleid ja ühiskondlikku mitmekesisust, religioonide ja rahvuste omapära; teha koostööd teiste inimestega erinevates situatsioonides;
  • õpipädevus - kasutada õpitut erinevates olukordades ja probleeme lahendades; seostada omandatud teadmisi varemõpituga;

Комментариев нет:

Отправить комментарий